Skip to main content

Резултати

Праћење примене знања и вештина стечених на семинарима и промоција постигнућа полазника семинара

Извештаји са семинара Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика – кључ за целоживотно учење Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика

Примена знања и вештина стечених на семинарима

Полазници семинара Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика – кључ за целоживотно учење1  и Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика2  су након обука у новембру и децембру 2014. реализовали активности/часове на којима су применили стечена знања и вештине:

  • Упознали су колеге са садржајем семинара кроз хоризонтално учење, тј. стручно усавршавања у установи,
  • Кроз сарадњу са наставницима и /или стручним сарадницима учествовали су у планирању и реализацији часова редовне, тематске и пројектне наставе чији је циљ био развијање читалачке културе и развијање информационе и медијске писмености ученика.

Учесницима семинара је представљен и пројекат Оштро Перце и неки су прихватили позив да се прикључе. Шесторо наставника Основне школе „Милорад Мића Марковић“ похађало је семинар Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика – кључ за целоживотно учење. Они су заједно са школским библиотекаром (Слађана Галушка, један од аутора семинар) прдставили колегама у школи програм обуке, пројекат Оштро Перце и наставни материјал. Резултат тога је учешће свих наставника разредне наставе и наставника српског језика у Оштром Перцету и реализација неколико школских пројеката у којима су учествовали сви полазници обуке и још неколико наставника, као и школски библиотекар. Коначни продукти су представљени на школској веб страници3 и у школском листу Чаролије4.

У Основној школи „Марко Орешковић“ библиотекар, који је похађао семинар Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика, представио је пројекат Оштро Перце колегама и заједно са наставницима разредне наставе, српског језика и ликовне културе учествовао у њему. Активности и коначни продукти представљени су на школској веб страници5 и кроз прилоге на Youtube6. Библиотекар и наставници су организовали и учествовали и у другим активностима којима су подстицани читалалачка култура и ИМП ученика, као што су литерарно-ликовни конкурс, Читалачка значка, пројекат Уђи у бајку7.

О реализацији пројекта Оштро Перце и његовој улози у стручном усавршавању школских библиотекара и наставника, као и о семинарима Слађана Галушка и Анђелка Танчић су израдиле текст „Стручно усавршавање кроз семинре и пројкета ДШБС“ за часопис Школски библиотекар8, лист Друштва школских библиотекара Србије.

1 Завод за унапређивање образовања и васпитања, Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016, http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=4&godina=2014/2015
2 Завод за унапређивање образовања и васпитања, Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016, http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=5&godina=2014/2015
3 Основна школа „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча, Пројекти 2014/2015, http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/projekti, Оштро Перце, http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/ostro_perce
4 Чаролије број 20, http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_20.pdf, Чаролије број 22, http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_22.pdf
5 Основна школа „Марко Орешковић“ Нови Београд, Завршни сусрет пројекта „Оштро Перце 2014/2015“, http://www.osmarkooreskovic.edu.rs/aktivnosti/ostro-perce-2015
6 Представа „Магареће године“, https://www.youtube.com/watch?v=mkRVO4uNLyY, Филм, Талентовано Перце 2015, https://www.youtube.com/watch?v=ei8ViGh7YNU, Филм, Храбро Перце 2015, https://www.youtube.com/watch?v=8BcsuXp0yQY
7 Основна школа „Марко Орешковић“ Нови Београд, Конкурс „Осмех босоногог детињства“, http://www.osmarkooreskovic.edu.rs/aktivnosti/osmeh-bosonogog-detinstva, Читалачка значка 2015, http://www.osmarkooreskovic.edu.rs/aktivnosti/citalacka-znacka-2015, Пројекат „Уђи у бајку“, http://www.osmarkooreskovic.edu.rs/aktivnosti/udji-u-bajku
8 Школски библиотекар број 7, http://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/aktivnosti/publikacije/70-skolski-bibliotekar-broj-7.

Полазници семинара су израдили прилоге, припреме за часове или извештаје о реализованим активностима.

Ови примери примене наученог постављни су на посебним странама: