Skip to main content

Оштро Перце 2018/19

Пројекат „Оштро Перце 2018/2019“ организује се у сарадњи са пројектом „Дигитални погон”

Ауторке пројекта
Слађана Галушка, библиотекарка у ОШ „Свети Сава”, Београд
Анђелка Танчић, наставница српског језика у ОШ „Светозар Марковић”, Београд

Циљеви пројекта су побољшање и развијање читалачке, информационе и медијске писмености ученика и подстицање употребе информационих технологија у настави и развијање дигиталне писмености ученика.
Пројекат подстиче сарадњу међу ученицима, наставницима и библиотекарима, а има и такмичарски карактер. Кроз сарадњу наставника и библиотекара повезују се садржаји различитих предмета и ученици се подстичу да користе информационо-комуникационе технологије за израду задатака.
Током пројекта ученици читају књижевна дела предвиђена наставним планом и програмом за српски језик, о њима разговарају са наставницима и библиотекарима, повезују тему и садржај књижевног дела са садржајима других наставних предмета и израђују задатке. Тако се кроз активности пројекта Оштро Перце реализују часови пројектне наставе и ученици стичу вештине информационе, медијске и дигиталне писмености и развијају међупредметне компетенције.

Оштро Перце и промоција рада школских библиотекара
Пројекат Оштро Перце је посебно важан за афирмацију и промоцију рада школских библиотекара. То је један од начина да библиотекар оствари успешну сарадњу са наставницима, ради са децом у библиотеци и на часовима различитих предмета и укаже на важну улогу библиотеке и библиотекара у развијању кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција код ученика, а тиме и у остваривању школског програма и циљева и исхода образовања и васпитања.

Детаљније информације о пројекту и конкурсу су у тексту Оштро Перце 2018/2019.